Raporty bieżące - 2015

 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 48/2015: Przedłużenie opóźnienia przekazania do publicznej wiadomości informacji - rb_48_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 47/2015: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej z możliwością zawarcia układu - rb_47_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 46/2015: Złożenie rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej INTERBUD-LUBLIN S.A. - rb_46_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 45/2015: Aktualizacja informacji nt. działań Mota Engil CE S.A. w sprawie postępowania o ogłoszenie upadłości spółki zależnej - rb_45_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 44/2015: Aktualizacja informacji o czynnościach podjętych przez kontrahenta w sprawie ogłoszenia postępowania upadłościowego Emitenta - rb_44_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 43/2015: Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu - rb_43_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 41/2015: Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta upadłościowego Emitenta. - rb_41_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 40/2015: Powzięcie informacji o podjęciu przez kontrahenta czynności w sprawie ogłoszenia postępowania upadłościowego Emitenta. - rb_40_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 39/2015: Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Interbud-Lublin S.A. - rb_39_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 38/2015 :Informacja nt. transakcji aportu nieruchomości do spółek zależnych - rb_38_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 37/2015 : Przeniesienie własności nieruchomości w związku z realizację zobowiązań wynikających z umów leasingu zwrotnego - rb_37_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 36/2015 : Zawarcie porozumień w sprawie spłaty zobowiązań leasingowych - rb_36_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 35/2015 : Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości - rb_35_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 34/2015 : Informacja o hipotekach ustanowionych w związku z zabezpieczeniem umów kredytowych - rb_34_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 33/2015 : Ustanowienie hipotki na aktywach znaczących - rb_33_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 32/2015 : Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej - rb_32_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 31/2015 : Zawarcie z Bankiem BPS umowy o kredyt rewolwingowy oraz aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym - rb_31_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 30/2015 : Zawarcie z Bankiem BPS aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym - rb_30_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 29/2015 : Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - rb_29_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 28/2015 : Zawarcie umowy o roboty budowlane ze spółką zależną - rb_28_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 27/2015 : Informacja nt. przeszacowania wartości składników majątku trwałego - rb_27_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 26/2015 : Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ INTERBUD-LUBLIN w dniu 22.06.2015 - rb_26_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 25/2015 : Treść uchwał podjętych przez ZWZ Interbud-Lublin SA w dniu 22.06.2015 - rb_25_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 24/2015 : Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. - rb_24_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 24/2015 : Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. - załącznik 1 - rb_24_2015_sprawozdanie_z_dzialalnosci_rady_nadzorczej_interbud-lublin_sa_za_2014_rok_ver2.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 24/2015 : Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERBUD-LUBLIN S.A. - załącznik 2 - rb_24_2015_projekty_uchwal_zwz_interbud-lublin_sa_w_dniu_22-06-2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 23/2015 : Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. na dzień 22 czerwca 2015 roku - rb_23_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 22/2015 : Otrzymanie wezwania do zapłaty kar umownych - rb_22_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 21/2015 : Informacja na temat umów zawartych przez spółkę zależną z podwykonawcą - rb_21_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 20/2015 : Zawarcie aneksu do umowy kredytu rewolwingowego udzielonego przez BPS S.A. - rb_20_2015_zawarcie_aneksu_do_umowy_kredytu_rewolwingowego_udzielonego_przez_bps_sa.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 19/2015 : Zawarcie umów o roboty budowlane ze spółką zależną - rb_19_2015_zawarcie_umow_o_roboty_budowlane_ze_spolka_zalezna.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 18/2015 : Zawarcie aneksu do umowy kredytu inwestycyjnego udzielonego przez BPS S.A. - rb_18_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 17/2015 : Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w związku z realizacją projektu parku handlowego w Lublinie - rb_17_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 16/2015 : Rejestracja zmian Statutu Spółki - rb_16_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 15/2015 : Zawarcie pakietu umów w związku z realizacją projektu parku handlowego w Lublinie - rb_15_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 14/2015 : Aktualizacja informacji nt. umów leasingu nieruchomości - rb_14_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 13/2015 : Przedłużenie terminu realizacji umowy o generalne wykonawstwo zawartej z Petro Development Sp. z o.o. - rb_13_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 12/2015 : Zawarcie umów o roboty budowlane ze spółką zależną. - rb_12_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 11/2015 : Zawarcie przez spółkę zależną znaczącej umowy o roboty budowlane. - rb_11_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 09/2015 : Zawarcie aneksu do umowy podwykonawczej ze spółką zależną. - rb_09_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 08/2015 : Zawarcie aneksów do umów leasingu nieruchomości. - rb_08_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 07/2015 : Zawarcie umowy podwykonawczej ze spółką zależną. - rb_07_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 06/2015 : Zawarcie pakietu umów w związku z realizacją projektu centrum handlowego w Lublinie. - rb_06_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 05/2015 : Zawarcie aneksu do umowy dotyczącej przebudowy układu komunikacyjnego w okolicach Al. Kraśnickiej oraz ul. Jana PawłaII, Raszyńskiej i Gęsiej w Lublinie. - rb_05_2015_zawarcie_aneksu_do_umowy_dot_przebudowy_ukladu_komunikacyjnego.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 04/2015 :Harmonogram przekazywania raportów okresowych INTERBUD-LUBLIN SA w 2015 r. - rb_04_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 03/2015 :Wykaz akcjonariuszy po NWZ w dniu 27.01.2015 r. - rb_03_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 02/2015 :Zmiana Statutu Spółki dokonana przez NWZ w dniu 27.01.2015 r. - rb_02_2015.pdf
 • ico_pdf RAPORT BIEŻĄCY Nr 01/2015 :Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 27.01.2015 r. - rb_01_2015.pdf

Dlaczego wybrać nas