O nas

Nasza działalność

interbud_brzozy.png

Interbud Lublin SA jest holdingową spółką posiadającą 100% pakiety akcji lub udziałów i zarządzającą 5 spółkami zależnymi:

 • Interbud Construction SA
 • Interbud Apartments Sp. z o.o.
 • Rupes Sp. z o.o.
 • Interbud Budownictwo SA
 • IB Nieruchomości Sp. z o.o.

Kluczowymi podmiotami w grupie kapitałowej - oprócz spółki holdingowej- są z punktu widzenia prowadzonej działalności, dwie celowe spółki deweloperskie, budujące mieszkania na terenie miasta Lublina: Interbud Construction SA i Interbud Apartments Sp z o.o.
Spółka Interbud Apartments Sp z o.o. w marcu 2018r. zakończyła proces budowlany budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w ramach przedsięwzięcia pn. Osiedle Brzozy III bud. C, zaś spółka Interbud Construction SA realizuje obecnie dwie inwestycje: Nowy Felin oraz Osiedle Botanik 4.


Oprócz zarządzania i sprawowania szeroko pojętych uprawnień właścicielskich Interbud Lublin SA usługi świadczone przez Interbud Lublin SA na rzecz spółek zależnych, prowadzących działalność deweloperską, obejmują w szczególności:

 • zapewnienie wg aktualnych potrzeb inspektorów nadzoru w branży; budowlanej, sanitarnej , elektrycznej i drogowej oraz prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonywanie odbiorów w zakresie wynikającym z zawartych umów,
 • zapewnienie nadzoru nad realizacją umów zawieranych z wykonawcami,
 • nadzorowanie zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją techniczną i stosownymi przepisami,
 • prowadzenie rozliczenia bieżącego budowy ( rozliczenia z generalnym wykonawcą i stan rozliczeń generalnego wykonawcy z podwykonawcami ),
 • nadzorowanie budżetu budowy,
 • nadzór nad czynnościami zmierzającymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Interbud Lublin SA powadzi także biuro sprzedaży mieszkań dla wszystkich inwestycji realizowanych w grupie kapitałowej, a także kreuje i realizuje działania w zakresie marketingu dla spółek grupy kapitałowej.
Od 13 lutego 2017 spółka posiada otwarte postępowanie układowe i posługuje się nazwą Interbud Lublin SA w restrukturyzacji.

 

dzialalnosc.png

Historia

21.12.1987

utworzenie Emitenta pod firmą Przedsiębiorstwo Specjalistyczne INTERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, jako podmiot wyspecjalizowany w wykonywaniu robót budowlanych

25.11.1997

zmiana firmy spółki z: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne INTERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – na: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych INTERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

19.12.2007

uchwała w sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną pod firmą INTERBUD- LUBLIN Spółka Akcyjna

23.02.2010

uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E w ramach oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom oraz zmian w Statucie Spółki – podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 501.600,00 zł (słownie: pięćset jeden tysięcy sześćset złotych) do kwoty nie mniejszej niż 501.600,10 zł (słownie: pięćset jeden tysięcy sześćset złotych dziesięć groszy) i kwoty nie większej niż 701.600,00 zł (słownie: siedemset jeden tysięcy sześćset złotych) to jest o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; podjęto uchwałę w sprawie dematerializacji akcji serii D i E oraz praw do akcji serii E, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

Władze Spółki

Zarząd

Tomasz Grodzki – Prezes Zarządu

Sylwester Bogacki – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Marek Grzelaczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej [i]

Henryk Dąbrowski – Członek Rady Nadzorczej [i]

Maciej Matusiak – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej [i]

Magdalena Cyrankiewicz – Członek Rady Nadzorczej [i]

Paweł Barwiak – Członek Rady Nadzorczej [i]

Dlaczego wybrać nas