O nas

INTERBUD-LUBLIN S.A. to nowoczesna, posiadająca bogate tradycje i wieloletnie doświadczenie, firma deweloperska działająca na terenie województwa lubelskiego. To także firma, która zna i realizuje oczekiwania swoich Klientów.

Fundamentem naszej działalności są mieszkania na sprzedaż. Zapewniamy nie tylko komfort życia, ale także i bezpieczeństwo finansowe. Oferowane przez nas mieszkania są enklawą nowoczesności i wygody, są także doskonałą odpowiedzią na potrzeby współczesnego człowieka, który ceni sobie spokój, ciszę, własną przestrzeń i niezwykły komfort. Dlatego też dbając o zadowolenie każdego Klienta, oferujemy lokale nowe o zróżnicowanym metrażu i rozkładzie.

Wierzymy w to, że proponowane przez nas nowe mieszkania na sprzedaż przyczynią się do podniesienia jakości Państwa codziennego życia. Dokładamy także wszelkich starań, aby realizowana przez naszą firmę sprzedaż mieszkań kojarzyła się zawsze z profesjonalizmem i usługami na najwyższym poziomie.

Nasza działalność

Interbud-Lublin S.A. jest holdingową spółką posiadającą 100% pakiety akcji lub udziałów i zarządzającą 3 spółkami zależnymi:

  • Interbud-Construction S.A.
  • Interbud-Apartments Sp. z o.o.
  • Rupes Sp. z o.o.

Kluczowymi podmiotami w grupie kapitałowej - oprócz spółki holdingowej - są z punktu widzenia prowadzonej działalności, dwie celowe spółki deweloperskie, budujące mieszkania na terenie miasta Lublina: Interbud-Construction S.A. i Interbud-Apartments Sp z o.o.

Spółka Interbud-Apartments Sp z o.o. w marcu 2018r. zakończyła proces budowlany budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w ramach przedsięwzięcia pn. Osiedle Brzozy III bud. C. Zebrane doświadczenie ze zrealizowanych ostatnio dwóch projektów spółki Interbud-Construction S.A. - Nowy Felin oraz Osiedle Botanik 4, przełożyło się na stworzenie nowego projektu Spółki - Osiedla Lotników, którego pierwszy etap znajduje się w realizacji.

Oprócz zarządzania i sprawowania szeroko pojętych uprawnień właścicielskich Interbud Lublin SA usługi świadczone przez Interbud Lublin SA na rzecz spółek zależnych, prowadzących działalność deweloperską, obejmują w szczególności:

  • zapewnienie wg aktualnych potrzeb inspektorów nadzoru w branży; budowlanej, sanitarnej , elektrycznej i drogowej oraz prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonywanie odbiorów w zakresie wynikającym z zawartych umów,
  • zapewnienie nadzoru nad realizacją umów zawieranych z wykonawcami,
  • nadzorowanie zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją techniczną i stosownymi przepisami,
  • prowadzenie rozliczenia bieżącego budowy ( rozliczenia z generalnym wykonawcą i stan rozliczeń generalnego wykonawcy z podwykonawcami ),
  • nadzorowanie budżetu budowy,
  • nadzór nad czynnościami zmierzającymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Interbud Lublin SA powadzi także biuro sprzedaży mieszkań dla wszystkich inwestycji realizowanych w grupie kapitałowej, a także uje i realizuje działania w zakresie marketingu dla spółek grupy kapitałowej.

 

dzialalnosc_2020.png
 

Historia

21.12.1987

Utworzenie Emitenta pod firmą Przedsiębiorstwo Specjalistyczne INTERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, jako podmiot wyspecjalizowany w wykonywaniu robót budowlanych.

25.11.1997

Zmiana firmy spółki z: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne INTERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – na: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych INTERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

19.12.2007

Uchwała w sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną pod firmą INTERBUD- LUBLIN Spółka Akcyjna.

23.02.2010

Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E w ramach oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom oraz zmian w Statucie Spółki – podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 501.600,00 zł (słownie: pięćset jeden tysięcy sześćset złotych) do kwoty nie mniejszej niż 501.600,10 zł (słownie: pięćset jeden tysięcy sześćset złotych dziesięć groszy) i kwoty nie większej niż 701.600,00 zł (słownie: siedemset jeden tysięcy sześćset złotych) to jest o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; podjęto uchwałę w sprawie dematerializacji akcji serii D i E oraz praw do akcji serii E, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

13.02.2017

Postanowienie Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o otwarciu postępowania układowego spółki Interbud Lublin SA.

14.11.2019

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia postępowania układowego na warunkach zaproponowanych przez Emitenta i przyjętych przez Wierzycieli Spółki (sygn. IX GRu 1/17).

28.01.2020

Prawomocne zatwierdzenie postępowania układowego.

Władze Spółki

Zarząd

Tomasz Grodzki – Prezes Zarządu [i]

Sylwester Bogacki – Członek Zarządu [i]

Rada Nadzorcza

Marek Grzelaczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej [i]

Henryk Dąbrowski – Członek Rady Nadzorczej [i]

Magdalena Cyrankiewicz – Członek Rady Nadzorczej [i]

Dagmara Wójcik – Murdza – Członek Rady Nadzorczej [i]

Artur Bartkowiak – Członek Rady Nadzorczej [i]

 

Wszyscy ww. Członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności w rozumieniu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

gwp.jpg

Dlaczego wybrać nas