O nas

Nasza działalność

INTERBUD-LUBLIN S.A. tworzy Grupę Kapitałową wraz z pięcioma podmiotami zależnym:

 • INTERBUD-CONSTRUCTION Sp. z o.o.
 • INTERBUD-APARTMENTS Sp. z o.o.
 • RUPES Sp. z o.o.
 • WĘGLIN RETAIL PARK Sp. z o.o.
 • APARTAMENTS INWESTYCJE Sp. z o.o.

Kluczowymi podmiotami w Grupie Kapitałowej - oprócz spółki holdingowej - są z punktu widzenia prowadzonej działalności, dwie celowe spółki deweloperskie, budujące budynki mieszkalne na terenie miasta Lublina: INTERBUD-CONSTRUCTION Sp. z o.o. i INTERBUD-APARTMENTS Sp z o.o.

Spółka INTERBUD-APARTMENTS Sp z o.o. w marcu 2018r. zakończyła proces budowlany budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w ramach przedsięwzięcia pn. Osiedle Brzozy III bud. C. Obecnie Spółka realizuje przedsięwzięcie deweloperskie pn. Twins Garden polegające na budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej.

Doświadczenie ze zrealizowanych projektów mieszkaniowych spółki INTERBUD-CONSTRUCTION Sp. z o.o  to zakończone projekty mieszkaniowe: Nowy Felin, Osiedle Botanik 4 oraz budynki oddane do użytkowania w I kw. 2022 roku, w ramach dwóch etapów inwestycji Osiedla Lotników.

Oprócz zarządzania i sprawowania szeroko pojętych uprawnień właścicielskich Interbud-Lublin SA, usługi świadczone przez Interbud-Lublin SA na rzecz spółek zależnych, prowadzących działalność deweloperską, obejmują w szczególności:

 • zapewnienie wg aktualnych potrzeb inspektorów nadzoru w branży; budowlanej, sanitarnej , elektrycznej i drogowej oraz prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokonywanie odbiorów w zakresie wynikającym z zawartych umów,
 • zapewnienie nadzoru nad realizacją umów zawieranych z wykonawcami,
 • nadzorowanie zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją techniczną i stosownymi przepisami,
 • prowadzenie rozliczenia bieżącego budowy ( rozliczenia z generalnym wykonawcą i stan rozliczeń generalnego wykonawcy z podwykonawcami ),
 • nadzorowanie budżetu budowy,
 • nadzór nad czynnościami zmierzającymi do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Interbud-Lublin SA powadzi także biuro sprzedaży mieszkań dla wszystkich inwestycji realizowanych w grupie kapitałowej, a także buduje i realizuje działania w zakresie marketingu dla spółek grupy kapitałowej.

 

dzialalnosc_2020.png
 

Historia

21.12.1987

Utworzenie Emitenta pod firmą Przedsiębiorstwo Specjalistyczne INTERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, jako podmiot wyspecjalizowany w wykonywaniu robót budowlanych.

25.11.1997

Zmiana firmy spółki z: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne INTERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – na: Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych INTERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

19.12.2007

Uchwała w sprawie przekształcenia w spółkę akcyjną pod firmą INTERBUD- LUBLIN Spółka Akcyjna.

23.02.2010

Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E w ramach oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom oraz zmian w Statucie Spółki – podwyższono kapitał zakładowy Spółki z kwoty 501.600,00 zł (słownie: pięćset jeden tysięcy sześćset złotych) do kwoty nie mniejszej niż 501.600,10 zł (słownie: pięćset jeden tysięcy sześćset złotych dziesięć groszy) i kwoty nie większej niż 701.600,00 zł (słownie: siedemset jeden tysięcy sześćset złotych) to jest o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i nie większą niż 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda; podjęto uchwałę w sprawie dematerializacji akcji serii D i E oraz praw do akcji serii E, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

13.02.2017

Postanowienie Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o otwarciu postępowania układowego spółki Interbud Lublin SA.

14.11.2019

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wydał postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia postępowania układowego na warunkach zaproponowanych przez Emitenta i przyjętych przez Wierzycieli Spółki (sygn. IX GRu 1/17).

28.01.2020

Prawomocne zatwierdzenie postępowania układowego.

Władze Spółki

Zarząd

Tomasz Grodzki – Prezes Zarządu [i]

Sylwester Bogacki – Członek Zarządu [i]

Rada Nadzorcza

Henryk Dąbrowski – Członek Rady Nadzorczej [i]

Magdalena Cyrankiewicz – Członek Rady Nadzorczej [i]

Dagmara Wójcik – Murdza – Członek Rady Nadzorczej [i]

Joanna Bartkowiak – Członek Rady Nadzorczej [i]

Robert Zajkowski – Członek Rady Nadzorczej [i]

 

Spółka stosuje zasadę 2.3 GPW dobre praktyki 2021:
2.3 Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

gwp.jpg

Dlaczego wybrać nas