Informacje dotyczące przetwarzania danych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Dla zachowania bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez Spółki Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin (struktura Grupy Kapitałowej dostępna na stronie https://www.interbud.com.pl/o-nas,23.html), przyjęty został model współadministrowania danymi zgodnie z art. 26 przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)..

Informujemy że:

 1. Administrator danych osobowych

  Współadministratorami danych osobowych przetwarzanymi w Grupie Kapitałowej Interbud-Lublin są spółki Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin z siedzibą w Lublinie ul. Turystyczna 36, kod:20-207, zwane dalej Administratorem;
 2. Administrator deklaruje prowadzenie operacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu;

 3. Cele i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe przetwarzane będą w zakresie zgodnym z działalnością prowadzoną przez Administratora;
 4. Odbiorcy danych osobowych:

  Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.

  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

  1. organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  2. podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. kancelarie prawne
  3. podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie.
 5. Okres przechowywania danych:

  Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

  Stosownie do tego informujemy, że:

  1. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
  2. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje; jeśli dane osobowe Użytkownika są potrzebne Administratorowi do wniesienia zarzutów prawnych lub podjęcia obrony przed zarzutami prawnymi Administrator zachowa dane osobowe Użytkownika do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania lub do momentu rozstrzygnięcia przedmiotowych zarzutów;
  3. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą

  Zgodnie z art. 13-20 „rozporządzenia 2016/679” osoba, której dane dotyczą posiada:
  1. prawo dostępu do Swoich danych, w tym uzyskania kopii danych
  2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych
  3. prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach)
  4. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  6. prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  7. prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 8. Inspektor Ochrony Danych

  Dla ułatwienia kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, Spółki Grupy Kapitałowej Interbud-Lublin wyznaczyły wspólnego Inspektora Ochrony Danych dla wszystkich Współadministratorów.

Katarzyna Gorzym

tel. 81 745 07 97

iod@interbud.com.pl

Dlaczego wybrać nas