Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu aktualna od 21.02.2020

 Posiadacz akcjiRodzaj akcjiLiczba akcjiUdział w kapitale zakładowymLiczba głosów na WZUdział w ogólnej liczbie głosów na WZ
Michał Obrębski imienne uprzywilejowane co do głosu 1.684.700 24,01% 3.369.400 29,22%
Witold Matacz imienne uprzywilejowane co do głosu 1.103.600 15,73% 2.207.200 19,14%
na okaziciela 160.406 2,29% 160.406 1,39%
razem 1.264.006 18,02% 2.367.606 20,53%
Tomasz Grodzki * imienne uprzywilejowane co do głosu 863.050 12,30% 1.726.100 14,97%
na okaziciela 71.958 1,03% 71.958 0,62%
razem 935.008 13,33% 1.798.058 15,59%
Sylwester Bogacki * imienne uprzywilejowane co do głosu 863.050 12,30% 1.726.100 14,97%
na okaziciela 5.000 0,07% 5.000 0,04%
razem 868 050 12,37% 1 731 100 15,01%
Pozostali na okaziciela 2.264.236 32,27% 2.264.236 19,64%
Razem - 7.016.000 100% 11.530.400 100%

* Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez Spółkę  w dniu 22 grudnia 2017 r. (raport bieżący nr 42/2017), Pan Tomasz Grodzki i Pan Sylwester Bogacki poinformowali o łączącym ich ustnym porozumieniu dotyczącym nabywania akcji spółki publicznej, w konsekwencji czego ich łączny udział w ogólnej liczbie głosów w INTERBUD-LUBLIN S.A. wynosi 30,61%.

 

Dlaczego wybrać nas