Wypłata dywidendy

Dywidenda z zysku za 2011

Decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Interbud-Lublin S.A. z 29 czerwca 2012 na dywidendę dla akcjonariuszy z zysku za 2011 przeznaczono 2 034 640,00 zł. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,29 zł. Dzień dywidendy przypada na 6 lipca 2012, a dzień wypłaty dywidendy na 17 grudnia 2012.

Akcje poza obrotem giełdowym

Uprawnieni Akcjonariusze

Uprawnionymi do dywidendy są osoby, którym w dniu 6 lipca 2012 r. (dzień dywidendy) przysługiwały imienne akcje Spółki lub akcje Spółki na okaziciela, mające postać dokumentu. Wobec Spółki za Akcjonariuszy uważa się osoby wpisane do księgi akcyjnej lub posiadaczy dokumentów akcji na okaziciela (także tych zdeponowanych w Spółce) w dniu 6 lipca 2012 r.

Wypłata dywidendy

Wypłata dywidendy osobom uprawnionym z akcji imiennych oraz akcji na okaziciela mających postać dokumentu dokonywana będzie bezpośrednio przez Spółkę, począwszy od dnia 17 grudnia 2012 r., w oparciu o złożone zgodnie z poniższym opisem dyspozycje wypłaty dywidendy oraz dodatkowe dokumenty.

Dywidenda zostanie wypłacona stosownie do dyspozycji Akcjonariusza uprawnionego z akcji Spółki w jeden z dwóch możliwych sposobów:

  • przelewem na wskazany rachunek bankowy - Akcjonariusze mogą zgłaszać się do Spółki począwszy od dnia 12 grudnia 2012 r., celem złożenia dyspozycji wypłaty dywidendy oraz stosownych dokumentów potwierdzających przysługujące im uprawnienia,
  • gotówką w kasie Spółki - Akcjonariusze powinni zgłosić się w siedzibie Spółki począwszy od dnia 17 grudnia 2012 r., celem złożenia dyspozycji wypłaty dywidendy oraz stosownych dokumentów potwierdzających przysługujące im uprawnienia.

Dokumenty niezbędne dla celów wypłaty dywidendy

  • formularz dyspozycji wypłaty dywidendy
  • dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
  • dokument akcji Spółki na okaziciela (odcinek zbiorowy) - w przypadku Akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela
  • inne dokumenty wskazane w informacjach szczegółowych

Wypełniony formularz dyspozycji wypłaty dywidendy, stanowiący dyspozycję Akcjonariusza co do sposobu wypłaty dywidendy, będzie bezwzględnie wymagany przy weryfikacji dokumentów potwierdzających uprawnienia z akcji przysługującego Akcjonariuszowi.

Formularz dyspozycji wypłaty dywidendy Akcjonariusze mogą pobrać z Załączników lub odebrać w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Turystycznej 36 w godz. od 8:00 do 16:00.

Informacje szczegółowe:

Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych składając dyspozycję wypłaty winni posiadać ze sobą dokument tożsamości, którym może być dowód osobisty lub paszport. W razie przesłania dyspozycji wypłaty pocztą należy załączyć do niej kserokopię dokumentu tożsamości.

Akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela oprócz dokumentu tożsamości winni posiadać ze sobą dokument akcji Spółki na okaziciela (odcinek zbiorowy), który należy okazać wyznaczonym pracownikom Spółki. Okazanie Spółce dokumentu akcji na okaziciela jest warunkiem koniecznym wypłaty dywidendy Akcjonariuszom uprawnionym z tych akcji.

Załączniki

Dlaczego wybrać nas